החברה למימוש תמא 38

החברה למימוש תמא 38

שפירא 2, ראשון לציון

החברה למימוש תמא 38

החברה למימוש תמא 38

בלפור 17 פתח תקווה

החברה למימוש תמא 38

החברה למימוש תמא 38

יוספטל 75 בת ים

החברה למימוש תמא 38

החברה למימוש תמא 38

דנין יחזקאל 35 בת ים

החברה למימוש תמא 38

החברה למימוש תמא 38

דב הוז 30 כפר סבא

החברה למימוש תמא 38

החברה למימוש תמא 38

ששת הימים, חולון

כל הפרסומים של החברה למימוש תמא 38 - השקעות נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה") באתר אינטרנט זה מהווים הצגה כללית בלבד ואין בהם משום הצעה או הזמנה להשקעה. משקיע אשר יפנה ויבקש לבחון השקעה במי מהפרויקטים שפורסמו, יזומן לפגישה ולמו"מ בקשר עם ההשקעה (הכל בתיאום ולפי לוחות הזמנים של החברה ושיקול דעתה; סדר הפגישות ייקבע לפי סדר פניית המשקיעים לחברה; בכל מקרה רק עד 35 משקיעים יוכלו להשקיע במי מבין הפרויקטים המוצעים, רק לקבוצת המשקיעים הסופית המצומצמת הנ"ל ייחשף המידע המדויק והמלא).

כאמור, השקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים (עד 35) כמותר על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 (להלן: "חוק השקעות משותפות בנאמנות").

מובהר ומודגש כי השקעה במי מהפרויקטים כמפורט באתר זה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המדויקים והמלאים ותנאיה ייחשפו אך ורק במסגרת פגישות פרטניות והליך משא ומתן משפטי ומסחרי, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה, ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. יודגש כי החברה וכן מי מטעמה ו/או יועציה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. כל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה יתרונות וסיכונים בקשר עם כספי ההשקעה שיעביר המשקיע. בקבלם החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ומומלץ כי יקבלו ייעוץ מיועצים מתאימים (לרבות רו"ח ועו"ד) בנוגע לסוגיות הכרוכות בביצוע ההשקעה.

כל שרטוטים, מפרטים, עיצובים או חזותם של הפרויקטים המתוארים ו/או מוצגים באתר אינטרנט זה ו/או בחומרים שיימסרו למשקיע, לרבות כל תמונה או הדמיה של פרויקט, הינם לצרכי המחשה בלבד. ככל ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה ו/או פער בין המידע בחומרים אלה לבין מידע הקיים במסמכיה והסכמיה הרשמיים של החברה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה והסכמיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה המוסמכים ומורשים לכך.

הסכם סופי יכול שייחתם בין משקיע לבין חברה ספציפית של פרויקט ספציפי.

רק הסכם חתום יחייב את החברה ו/או את החברה הרלוונטית לפרויקט ספציפי.